Con trượt THK SHS l SHS15C, SHS15LC, SHS20C, SHS20LC, SHS30C, SHS30LC


0 VNĐ

THANH DAN HUONG THK

Chi tiết các dòng thanh dẫn hướng của nhà sản xuất THK chuyên cung cấp các loại thanh trượtdẫn hướng được chia làm nhiều củng loại khác nhau như

Global Standard size Model SHS

SHS series

với thanh dẫn hướng SHS series vì mỗi hàng bi được bố trí một góc tiếp xúc 45 độ,mô hình này có thể được sử dụng trong tất cả các hướng.

Model:

SHS 15C
SHS 20C
SHS 25C
SHS 30C
SHS 35C
SHS 45C
SHS 55C
SHS 65C
SHS 15LC
SHS 20LC
SHS 25LC
SHS 30LC
SHS 35LC
SHS 45LC
SHS 55LC
SHS 65LC
SHS 15V
SHS 20V
SHS 25V
SHS 30V
SHS 35V
SHS 45V
SHS 55V
SHS 65V
SHS 15LV
SHS 20LV
SHS 25LV
SHS 30LV
SHS 35LV
SHS 45LV
SHS 55LV
SHS 65LV
SHS 15R
SHS 25R
SHS 30R
SHS 35R
SHS 45R
SHS 55R
SHS 25LR
SHS 30LR
SHS 35LR
SHS 45LR
SHS 55LR

 

SHS15C

SHS20C

SHS25C

SHS30C

SHS35C

SHS45C

SHS55C

SHS65C

SHS15LC

SHS20LC

SHS25LC

SHS30LC

SHS35LC

SHS45LC

SHS55LC

SHS65LC

SHS15V

SHS20V

SHS25V

SHS30V

SHS35V

SHS45V

SHS55V

SHS65V

SHS15LV

SHS20LV

SHS25LV

SHS30LV

SHS35LV

SHS45LV

SHS55LV

SHS65LV

SHS15R

SHS25R

SHS30R

SHS35R

SHS45R

SHS55R

SHS25LR

SHS30LR

SHS35LR

SHS45LR

SHS55LR

Bình luận