HSR THK


0 VNĐ

Global Standard size Model HSR

HRS series

Thanh trượt dẫn hường HSR series : trong đó mỗi hàng bi được đặt ở một góc tiếp xúc của45°để các tải liên kết với các con trượt dẫn hướng được thống nhất trong bốn hướng (xuyên tâm,hướngxuyên tâm,hướng ngang và ngược lại),tạo điều kiện cho thanh dẫn hướng được sử dụng trong tất cả các hướng.

Model:

HSR 15A
HSR 15AM
HSR 20A
HSR 20AM
HSR 25A
HSR 25AM
HSR 30A
HSR 30AM
HSR 35A
HSR 35AM
HSR 45A
HSR 55A
HSR 65A
HSR 85A
HSR-LA
HSR-B
HSR-LB
HSR-R
HSR-LR
HSR-YR
HSR-CA
HSR-CB
HSR-HA
HSR-HB
HSR-HR

Bình luận