THK con trượt HSR15/HSR20/HSR25/HSR30/ HSR35/HSR45A/R/LA/LR


0 VNĐ

Global Standard size Model HSR

HRS series

Thanh trượt dẫn hường HSR series : trong đó mỗi hàng bi được đặt ở một góc tiếp xúc của45°để các tải liên kết với các con trượt dẫn hướng được thống nhất trong bốn hướng (xuyên tâm,hướngxuyên tâm,hướng ngang và ngược lại),tạo điều kiện cho thanh dẫn hướng được sử dụng trong tất cả các hướng.

Model:

HSR15A

HSR20A

HSR20LA

HSR25A

HSR25LA

HSR30A

HSR30LA

HSR35A

HSR35LA

HSR45A

HSR45LA

HSR15B

HSR20B

HSR20LB

HSR25B

HSR25LB

HSR30B

HSR30LB

HSR35B

HSR35LB

HSR45B

HSR45LB

HSR15R

HSR20R

HSR20LR

HSR25R

HSR25LR

HSR30R

HSR30LR

HSR35R

HSR35LR

HSR45R

HSR45LR

 

Bình luận